n w    w w w w
baner
large small default

Kommunikációs zavarok - A nyelvi kommunikáció pszichikai meghatározottsága

Nem hagyható figyelmen kívül az ember szociális attitűdje, beállítódása sem. Az attitűd egy rejtett, mögöttes, értékelő jellegű előfeltevés.
Amikor egy személy el akarja fogadtatni magát vagy azt az állapotot akarja fenntartani, amelyben elfogadják őt, attitűdjét ennek megfelelően alakítja. Ugyanakkor az attitűd egy viszonyítási alap is, amelyhez mérten a személy ítéleteit alakítja. A beállítódás nagyban befolyásolja azt, hogyan élünk meg történéseket.

Az ember társas lény, és az egyéni emberi viselkedésre nagy hatással vannak a társak. A csoport nagyobb befolyással bír az egyénre, mint egy másik egyén. A csoportbefolyásolás legerőteljesebb és legközvetlenebb formája, a konformitás.
A konformitás legalapvetőbb mozzanata, hogy az emberek csoportjai közös, mindenki által jóváhagyott és szinte automatikusan érvényesülő viselkedésmódokat és szemléletet alakítanak ki. A konformitás függ attól a sajátos kultúrától is, amelyhez az emberek tartoznak. Mélyről jövő szükségszerűségét érezzük annak, hogy más emberekhez hasonlítsunk, más emberek elfogadjanak bennünket. A csoporton belül bizonyos közmegegyezést kell kialakítani. Ennek elérése érdekében a csoport nyomást gyakorol a deviáns tagokra.