n w    w w w w
baner
large small default

A kommunikáció rejtett jellegzetességei alfejezetben megismerheti azokat a nem szóbeli és írásbeli jelzéseket és hatásukat, amelyek a társas érintkezés során információs tartalommal bírnak, s ezáltal jelentősen befolyásolják a kommunikáció sikerét és  a munkatársi vagy üzleti kapcsolatok alakulását.

A kommunikációban az információ 90 %-a nem szóbeli vagy írásbeli közlés formájában, azaz nem verbális csatornán jut el a befogadóhoz. A társas érintkezéseinkben már a meg szólalásunk előtt információt nyújtunk személyiségünkről, beállítódásunkról, érzelmi állapotunkról, és viszontjelzéseket fogunk a környezetünkről.

A kommunikáció több csatornán történik: a verbális (szóbeli és/vagy írásbeli) csatornán közvetítjük a tartalmi szint információit, a non verbális csatornán az érzelmek kinyilvánítása, az információ tartalmának aláfestése, támogatása, minősítése történik. A nem verbális csatornán folyó kommunikáció a metakommunikáció.

A nem verbális megjelölés rendszerint mindazon kommunikációs események jellemzésére használatos, amelyek a beszélt vagy írott szó határain túl vannak, vagyis

•    a gesztusok
•    a mozdulatok
•    a mimikai mozgások
•    a hanghordozás

Ilyenkor a jel azt fejezi ki, ami szavakban is elmondható lenne. Ugyanakkor azonban észre kell vennünk, hogy ezeknek a nem verbális eseményeknek és viselkedéseknek jó részét verbális szimbólumokon keresztül értelmezzük. Ebben az értelemben tehát nem igazán nem verbálisak.

Kulcsszavak, definíciók
Kulcsszavak
nem verbális = nem szóbeli vagy írásbeli jelzés(közlés)
metakommunikáció = a nem verbális csatornán folyó információcsere
frame = a valóság értelmezési kerete
mimika = arcjáték, a testbeszéd legkifejezőbb eszköze
szemkontaktus =a tekintet irányítása
testnyelv = a gesztusok, mimika, szemkontaktus közvetítette jelrendszer
környezeti nyelv =a munkahely, a lakása, a dolgozószoba
protokoll = a viselkedés írott szabályai
image = személyről, termékről, vállalatról s környezetben kialakult kép   
inkongruens = a közlés tartalma nincs összhangban a testbeszéddel
stressz = a szervezet belső és külső ingerekre izgalmi állapottal
emóció = érzés